Wythnos Awyr Dywyll Cymru

Wythnos Awyr Dywyll Cymru Trosolwg

 • Wythnos Awyr Dywyll Cymru Trosolwg

 • Cwmpas: Cymru
 • Maint: 2,083 sq/m
 • Pwynt Uchaf: Yr Wyddfa
 • Prif Safleoedd i Syllu ar y Sêr: Gormod i'w rhestru!
 • Adeg gorau i syllu ar y sêr: Medi-Mawrth

Croeso i Wythnos Awyr Dywyll Cymru cyntaf erioed! - (Chwefror 19-27, 2022)

Da ni yn falch o weithio gyda pob un o’r tirweddau dynodedig yng Nghymru er mwyn cyflwyno nifer o ddigwyddidau byw ac ar-lein ar draws y wlad.

Gyda’n gilydd mae pob Parc Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol yn gweithio’n galed i godi ymwybyddiaeth o lygredd golau a sut mae hyn yn effeithio ar y ffordd yr ydym yn gweld y sêr ond hefyd ar ein iechyd ac ar fywyd gwyllt.

Byddwn ni wrth ein boddau petawch yn ymuno â ni ar ein taith o gwmpas tirweddau dynodedig Cymru er mwyn gweld y gwaith sy’n mynd ymlaen i warchod ein Awyr Dywyll a sut allwch chi helpu.

Dyddiad

Amser

Digwyddiad

Arweinwyr

Sad 19eg

18:30-19:30

Ein Awyr Dywyll – Dani Robertson

Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy

Sul 20fed

18:30-19:30Pryfetach y Nos ac Awyr Dywyll -  Rochelle MeahBryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy

Llun 21ain

18:30-19:30

Darganfod Seryddiaeth a'r Gofod trwy Ffilateleg – Katrin Raynor Evans

Dyffryn Gwy

Maw 22ain

18:30-19:30

Canllaw Dechreuwyr Orion, Y Tarw ac Yr Efeilliaid

Bannau Brycheiniog

Mer 23ain

18.30-19.30

Straeon Hanesyddol dan y sêr

Gŵyr

Iau 24ain

18:00-19:30

Archaeoleg ac Astroffotograffiaeth yn Ardaloedd Awyr Dywyll Penfro

Arfordir Penfro

Gwe 25ain

18:30-19:30

Astroarchaeoleg gyda'r Athro Clive Ruggles

Eryri

Sad 26ain

 

TBC

Ynys Môn

Sul 27ain

18:30-19:30

Astroffotograffeg gyda Gareth Mon

Pen Llŷn

Ydych chi eisiau cyfle curo glôb rhyngweithiol o'r blaned Mawrth ar gyfer eich hysgol?

Fel rhan o Wythnos Awyr Dywyll Cymru rydym yn gwahodd disgyblion ysgol cynradd o ar draws Cymru i adeiladu model o un o'r planedau neu gysawd yr haul!

Unwaith yr ydych wedi ei gwblhau, gyrrwch lun o'r model terfynol i cyfathrebu@eryri.llyw.cymru gyda'ch enw a enw yr ysgol gynradd yr ydych yn mynychu a mi fyddwch a'r cyfle i enill y glôb a pecyn addysgiadol ar gyfer eich hysgol.

Telerau ac Amodau

 1. Mae'r gystadleuaeth yma yn cael ei chynnal gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.
 2. Mae'r gystadleuaeth yma am ddim i'w ymgeisio.
 3. Dim ond disgyblion ysgolion cynradd Cymru fydd yn gymwys i guro'r wobr.
 4. Nid yw staff Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gymwys i ennill.
 5. Mi fydd yr enillydd yn derbyn glôb Playshifu o’r blaned Mawrth ar gyfer eu hysgol, ni fydd yn bosib cyfnewid y wobr am arian.
 6. Dyddiad cau y gystadleuaeth yw 12.00 yh ar 23ain o Chwefror 2022 a mi fydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi ar ddydd llun 28ain o Chwefror.
 7. Nid yw'r gystadleuaeth yma'n cael ei noddi, hyrwyddo, gweinyddu nac yn gysylltiedig a unrhyw sianel cyfryngau cymdeithasol mewn unrhyw ffordd.

There are no star gazing sites for this destination page yet.

Gweithgareddau Awyr Dywyll

Mae awyr dywyll rhyfeddol y Parciau Cenedlaethol yn darparu amgylchiadau perffaith er mwyn gwylio’r planedau, y lleuad a’r sêr gydol y flwyddyn.

Astroffotograffiaeth

Gwisgwch eich côt, estynnwch eich camera a mentrwch i fyd cyffrous ffotograffiaeth yn y nos.

Seryddiaeth

Mae awyr dywyll anhygoel y Parciau Cenedlaethol yn rhoi cyfleoedd gwych drwy gydol y flwyddyn i wylio awyr y nos, i syllu ar y sêr, planedau a'r lleuad.

Nosweithiau Sêr Gwib a Chomedau

Ar noson glir, syllwch i fyny ar yr awyr yn ddigon hir a byddwch yn gweld sêr gwib ac efallai hyd yn oed, yn sylwi ar gomed.

Gwylio’r Wawr a’r Machlud

Mae awyr lân a thirweddau mawreddog Cymru yn lle perffaith i edrych ar liwiau coch ac oren hardd y wawr neu fachlud haul.

Gwersylla Dan y Sêr

Dewch o hyd i wersyllfa sy’n cuddio yng nghefn gwlad ymhell oddi wrth oleuadau llachar y ddinas, a chofleidiwch ryfeddod y tywyllwch.

Gwylio Moch Daear

Profwch olygfa anhygoel o foch daear yn dod allan yn y gwyll o’u brochfa, i chwilota am fwyd a chwarae yng ngolau'r lleuad.

Teithiau Cerdded Ystlumod

Gwrandewch am wichiadau’r unig famal sy’n wirioneddol hedfan, a gwyliwch eu dawnsfeydd acrobatig yn awyr y nos.

Adar y Nos

Yn swil a hudolus – cerddorfa’r machlud a’r wawr yng nghoedwigoedd cyfrin Cymru.

Antur Magïod

Dewch o hyd i’r creaduriaid llachar gwych hyn yn cuddio mewn gerddi a gwrychoedd.

Beicio Mynydd

Gadewch i’r nos fod yn antur newydd yn y tywyllwch, gyda thraciau a llwybrau yn cynnig her newydd i chi tra bo’r lleuad yn gwenu arnoch.

Teithiau Cerdded Gyda’r Hwyr ac yn y Nos

Dowch i gael eich temtio i’r tywyllwch gan belydrau’r lleuad a golau sêr, gwisgwch eich côt a mentro i’r cyfnos.

Rhedeg Llwybrau

Gydag awyr iachusol y nos a heddwch y tywyllwch, mae rhedeg llwybrau yn y nos yn rhoi dimensiwn cwbl newydd ac unigryw i’r profiad.

Teithiau Trên

Ar y trên yn y nos – dyma lle mae’r storïau yn dechrau.

Goleufeydd a Choelcerthi

Ewch yn ôl mewn amser a phrofi gwreichion a sêr, yn union fel y byddai’n hynafiaid wedi ei wneud.

Gwarchodfa Awyr Dywyll

Creuwch eich gwyliau 24/7 unigryw eich hun. Profwch anturiaethau epig o doriad gwawr tan y cyfnos yn nhawelwch, ysblander ac unigedd tirweddau rhyfeddol Cymru.

Snowdonia

Eryri

Parc Cenedlaethol Eryri yw'r ail ardal yng Nghymru i gael ei dynodi yn Warchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol. Dim ond deuddeg o warchodfeydd o’r fath sydd yn y byd, ac ar noson glir yn Eryri gallwch weld y Llwybr Llaethog, yr holl brif gytserau, nifylau (cymylau llachar o nwy a llwch) a sêr gwib.

Darllen Mwy
Pembrokeshire

Arfordir Penfro

Mae gan Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro fwclis o safleoedd darganfod awyr dywyll. Mae gan arfordir gwyllt a garw a chefn gwlad Sir Benfro fantais o rai o'r cyfleoedd awyr dywyll gorau yn y wlad, lle mae'n bosibl syllu ar y Llwybr Llaethog neu gytserau fel Orion gyda'r llygad noeth.

Darllen Mwy