Eryri

Syllwch ar y sêr ac edmygwch awyr y nos o odre mynyddoedd Eryri

Eryri Trosolwg

 • Eryri Trosolwg

 • Cwmpas: Ar draws gogledd-orllewin a chanolbarth gorllewin Cymru
 • Maint: 2,132 milltir sgwâr
 • Pwynt Uchaf:
 • Prif Safleoedd i Syllu ar y Sêr: Llyn y Dywarchen
 • Adeg gorau i syllu ar y sêr:

Parc Cenedlaethol Eryri yw'r ail ardal yng Nghymru i gael ei ddynodi yn Warchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol. Dim ond deuddeg o’r gwarchodfeydd hudol hyn sydd yn y byd, ac ar noson glir yn Eryri gallwch weld y Llwybr Llaethog, yr holl brif gytserau, nifylau (cymylau llachar o nwy a llwch) a sêr gwib.

Ar ôl cael ei dynodi gyda theitl mor nodedig, mae Eryri bellach yn gobeithio nid yn unig i amddiffyn yr amgylchedd a gwella bioamrywiaeth ac awyr dywyll yr ardal, ond hefyd i ymuno gyda phartneriaid yng Nghymru i fynd gam ymhellach na’r dynodiadau eraill yn y byd a chodi ymwybyddiaeth o'r nodweddion sy'n cysylltu’r sêr o’n diwylliant, o'r Mabinogi i'r hen benillion.

Dim ond newydd ddechrau y mae’r daith o ddarganfod a gwerthfawrogi’r sêr, ac mae Eryri yn dymuno gweithio ochr yn ochr â chymunedau lleol i gynnal ansawdd yr awyr dywyll sydd gennym yn Eryri. Mae digonedd o gyfleoedd i syllu ar y sêr ac edmygu awyr y nos o odre mynyddoedd Eryri...... .. Beth am ddod i brofi'r awyr dywyll drosoch chi eich hun?

Safleoedd Gorau i Syllu ar y Se

Llyn y Dywarchen

Gwybodaeth ddefnyddiol

 • Parcio:: Hyd at 6 cherbyd
 • Ffôn cyhoeddus agosaf: Rhyd Ddu (SH 569 529), 1 milltir
 • Cyfleusterau: Dim ar y safle

Llyn Geirionnydd

Gwybodaeth ddefnyddiol

 • Parcio:: Maes Parcio Cyhoeddus
 • Ffôn cyhoeddus agosaf: Nant Bwlch yr Haearn (SH 778 593), 2 filltir.
 • Cyfleusterau: Toiledau cyhoeddus, byrddau picnic.

Llynnau Cregennen

Gwybodaeth ddefnyddiol

 • Parcio:: Maes Parcio Cyhoeddus
 • Ffôn cyhoeddus agosaf: Arthog (SH 640 143), 2 filltir
 • Cyfleusterau: Toiledau cyhoeddus ar agor yn ystod y dydd yn unig.

Tŷ Cipar, y Migneint

Gwybodaeth ddefnyddiol

 • Parcio:: Hyd at 4 cerbyd
 • Ffôn cyhoeddus agosaf: Cwm Penmachno (SH 767 478), 2 filltir
 • Cyfleusterau: Dim ar y safle

Bwlch y Groes

Gwybodaeth ddefnyddiol

 • Parcio:: Hyd at 10 cerbyd
 • Ffôn cyhoeddus agosaf: Llanymawddwy (SH 902 189), 2 filltir
 • Cyfleusterau: Dim ar y safle

Gweithgareddau Awyr Dywyll

Mae awyr dywyll rhyfeddol y Parciau Cenedlaethol yn darparu amgylchiadau perffaith er mwyn gwylio’r planedau, y lleuad a’r sêr gydol y flwyddyn.

Astroffotograffiaeth

Gwisgwch eich côt, estynnwch eich camera a mentrwch i fyd cyffrous ffotograffiaeth yn y nos.

Seryddiaeth

Mae awyr dywyll anhygoel y Parciau Cenedlaethol yn rhoi cyfleoedd gwych drwy gydol y flwyddyn i wylio awyr y nos, i syllu ar y sêr, planedau a'r lleuad.

Nosweithiau Sêr Gwib a Chomedau

Ar noson glir, syllwch i fyny ar yr awyr yn ddigon hir a byddwch yn gweld sêr gwib ac efallai hyd yn oed, yn sylwi ar gomed.

Gwylio’r Wawr a’r Machlud

Mae awyr lân a thirweddau mawreddog Cymru yn lle perffaith i edrych ar liwiau coch ac oren hardd y wawr neu fachlud haul.

Gwersylla Dan y Sêr

Dewch o hyd i wersyllfa sy’n cuddio yng nghefn gwlad ymhell oddi wrth oleuadau llachar y ddinas, a chofleidiwch ryfeddod y tywyllwch.

Gwylio Moch Daear

Profwch olygfa anhygoel o foch daear yn dod allan yn y gwyll o’u brochfa, i chwilota am fwyd a chwarae yng ngolau'r lleuad.

Teithiau Cerdded Ystlumod

Gwrandewch am wichiadau’r unig famal sy’n wirioneddol hedfan, a gwyliwch eu dawnsfeydd acrobatig yn awyr y nos.

Adar y Nos

Yn swil a hudolus – cerddorfa’r machlud a’r wawr yng nghoedwigoedd cyfrin Cymru.

Antur Magïod

Dewch o hyd i’r creaduriaid llachar gwych hyn yn cuddio mewn gerddi a gwrychoedd.

Beicio Mynydd

Gadewch i’r nos fod yn antur newydd yn y tywyllwch, gyda thraciau a llwybrau yn cynnig her newydd i chi tra bo’r lleuad yn gwenu arnoch.

Teithiau Cerdded Gyda’r Hwyr ac yn y Nos

Dowch i gael eich temtio i’r tywyllwch gan belydrau’r lleuad a golau sêr, gwisgwch eich côt a mentro i’r cyfnos.

Rhedeg Llwybrau

Gydag awyr iachusol y nos a heddwch y tywyllwch, mae rhedeg llwybrau yn y nos yn rhoi dimensiwn cwbl newydd ac unigryw i’r profiad.

Teithiau Trên

Ar y trên yn y nos – dyma lle mae’r storïau yn dechrau.

Goleufeydd a Choelcerthi

Ewch yn ôl mewn amser a phrofi gwreichion a sêr, yn union fel y byddai’n hynafiaid wedi ei wneud.

Gwarchodfa Awyr Dywyll

Creuwch eich gwyliau 24/7 unigryw eich hun. Profwch anturiaethau epig o doriad gwawr tan y cyfnos yn nhawelwch, ysblander ac unigedd tirweddau rhyfeddol Cymru.

Pembrokeshire

Arfordir Penfro

Mae gan Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro fwclis o safleoedd darganfod awyr dywyll. Mae gan arfordir gwyllt a garw a chefn gwlad Sir Benfro fantais o rai o'r cyfleoedd awyr dywyll gorau yn y wlad, lle mae'n bosibl syllu ar y Llwybr Llaethog neu gytserau fel Orion gyda'r llygad noeth.

Darllen Mwy
Brecon

Bannau Brycheiniog

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog oedd yr ardal gyntaf yng Nghymru i ennill statws rhyngwladol Awyr Dywyll. Yn ymestyn o'r ffin â Lloegr i bellafoedd sir Gaerfyrddin ac o Gymoedd y De i’r Canolbarth, mae llawer o gyfleoedd i weld peth o'r awyr dywyllaf yn y DU yn ein tirwedd hardd ac amrywiol.

Darllen Mwy