Arfordir Penfro

Arfordir Penfro Trosolwg

 • Arfordir Penfro Trosolwg

 • Cwmpas: Ar draws De a Chanolbarth Cymru
 • Maint: Parc Cenedlaethol 232.5 milltir sgwâr. Sir Benfro 614 milltir sgwâr.
 • Pwynt Uchaf:
 • Prif Safleoedd i Syllu ar y Sêr: Martins Haven
 • Adeg gorau i syllu ar y sêr:

Ar arfordir gwyllt a garw Sir Benfro ceir rhai o'r cyfleoedd awyr dywyll gorau yn y wlad, lle mae'n bosib  gweld y Llwybr Llaethog neu'r cytserau fel Orïon gyda'r llygad noeth.
Bu Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn gweithio gyda'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i sefydlu mwclis o Safleoedd Canfod Awyr Dywyll o amgylch yr arfordir; dyma’r dynodiad a gydnabyddir yn genedlaethol fel y mannau gorau i Syllu ar y sêr ar draws y DU. 

Lle bynnag yr ydych yn Sir Benfro, nid ydych ymhell oddi wrth un o'r safleoedd hyn, sy'n cynnig awyr dywyll a mynediad hawdd. Mae rhai hefyd yn cynnal digwyddiadau awyr dywyll arbennig i roi gwell dealltwriaeth i chi i fyd Syllu ar y sêr a gweithgareddau eraill ar ôl iddi dywyllu.

Golyga lleoliad Arfordir Penfro ym mhen de-orllewinol Cymru ei fod mewn lle da i osgoi llawer o'r llygredd golau sy'n difetha rhannau mawr o’r DU, ac mae'n cynnig awyr sy’n sylweddol dywyllach na llawer o ardaloedd.  Ychwanegwch at hyn y dimensiwn ychwanegol o allu gweld awyr y nos wrth i chi edrych allan i'r môr a byddwch yn gweld pam fod yr ardal yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sy'n chwilio am awyr dywyll, llonyddwch a heddwch. Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi ymrwymo i leihau llygredd golau er mwyn helpu i leihau’r defnydd o ynni a diogelu'r amrywiaeth eang o fywyd gwyllt nosol rhyfeddol sy'n ffynnu dan yr awyr dywyll hon.

Safleoedd Gorau i Syllu ar y Se

Maes Parcio Parc Cenedlaethol Skrinkle Haven

Gwybodaeth ddefnyddiol

 • Parcio:: Maes Parcio Cyhoeddus
 • Ffôn cyhoeddus agosaf: Skrinkle Estate (SS0750597898), 1.1 milltir
 • Cyfleusterau: Toiledau Cyhoeddus (SS06340 97706) Maes Parcio Traeth Manorbier. Hostel Ieuenctid gerllaw.

Maes Parcio Ymddiriedolaeth Genedlaethol De Aberllydan

Gwybodaeth ddefnyddiol

 • Parcio:: Maes Parcio Cyhoeddus
 • Ffôn cyhoeddus agosaf: Bosherston (SR9659194590), 1.25 miles
 • Cyfleusterau: Toiledau Cyhoeddus

Maes Parcio Ymddiriedolaeth Genedlaethol Kete

Gwybodaeth ddefnyddiol

 • Parcio:: Maes Parcio Cyhoeddus
 • Ffôn cyhoeddus agosaf: Dale (SM8112905664) 4.4km
 • Cyfleusterau: Dim

Maes Parcio Ymddiriedolaeth Genedlaethol Martins Haven

Gwybodaeth ddefnyddiol

 • Parcio:: Maes Parcio Cyhoeddus
 • Ffôn cyhoeddus agosaf: Ffôn argyfwng ar y safle. Ffôn nesaf yn Marloes (SM7927608514) 3.1 milltir
 • Cyfleusterau: Toiledau Cyhoeddus

Traeth Niwgwl a Maes Parcio Parc Cenedlaethol

Gwybodaeth ddefnyddiol

 • Parcio:: Maes Parcio Cyhoeddus
 • Ffôn cyhoeddus agosaf: Tu allan tafarn y 'Duke of Edinburgh' (SM8482622129), Niwgwl 1 milltir
 • Cyfleusterau: Toiledau cyhoeddus. Byrddau picnic yn y maes parcio nesaf tua'r gogledd.

Maes Parcio Ymddiriedolaeth Genedlaethol Garn Fawr

Gwybodaeth ddefnyddiol

 • Parcio:: Maes Parcio Cyhoeddus
 • Ffôn cyhoeddus agosaf: Ffôn cyhoeddus agosad: Trefasser Cross (SM8970337644), 1 milltir
 • Cyfleusterau: Hostel Ieuenctid gerllaw

Safle Picnic Parc Cenedlaethol Sychpant

Gwybodaeth ddefnyddiol

 • Parcio:: Maes Parcio Cyhoeddus
 • Ffôn cyhoeddus agosaf: Pont Cilrhedyn, Cwm Gwaun (SN0040034900), 2 filltir
 • Cyfleusterau: Byrddau picnic. Toiledau agosaf Newport (SN0580039200) 6 milltir

Maes Parcio Parc Cenedlaethol Traeth Poppit

Gwybodaeth ddefnyddiol

 • Parcio:: Maes Parcio Cyhoeddus
 • Ffôn cyhoeddus agosaf: Maes Parcio Poppit Sands (SN1520848547)
 • Cyfleusterau: Toiledau Cyhoeddus

Gweithgareddau Awyr Dywyll

Mae awyr dywyll rhyfeddol y Parciau Cenedlaethol yn darparu amgylchiadau perffaith er mwyn gwylio’r planedau, y lleuad a’r sêr gydol y flwyddyn.

Astroffotograffiaeth

Gwisgwch eich côt, estynnwch eich camera a mentrwch i fyd cyffrous ffotograffiaeth yn y nos.

Seryddiaeth

Mae awyr dywyll anhygoel y Parciau Cenedlaethol yn rhoi cyfleoedd gwych drwy gydol y flwyddyn i wylio awyr y nos, i syllu ar y sêr, planedau a'r lleuad.

Nosweithiau Sêr Gwib a Chomedau

Ar noson glir, syllwch i fyny ar yr awyr yn ddigon hir a byddwch yn gweld sêr gwib ac efallai hyd yn oed, yn sylwi ar gomed.

Gwylio’r Wawr a’r Machlud

Mae awyr lân a thirweddau mawreddog Cymru yn lle perffaith i edrych ar liwiau coch ac oren hardd y wawr neu fachlud haul.

Gwersylla Dan y Sêr

Dewch o hyd i wersyllfa sy’n cuddio yng nghefn gwlad ymhell oddi wrth oleuadau llachar y ddinas, a chofleidiwch ryfeddod y tywyllwch.

Gwylio Moch Daear

Profwch olygfa anhygoel o foch daear yn dod allan yn y gwyll o’u brochfa, i chwilota am fwyd a chwarae yng ngolau'r lleuad.

Teithiau Cerdded Ystlumod

Gwrandewch am wichiadau’r unig famal sy’n wirioneddol hedfan, a gwyliwch eu dawnsfeydd acrobatig yn awyr y nos.

Adar y Nos

Yn swil a hudolus – cerddorfa’r machlud a’r wawr yng nghoedwigoedd cyfrin Cymru.

Antur Magïod

Dewch o hyd i’r creaduriaid llachar gwych hyn yn cuddio mewn gerddi a gwrychoedd.

Beicio Mynydd

Gadewch i’r nos fod yn antur newydd yn y tywyllwch, gyda thraciau a llwybrau yn cynnig her newydd i chi tra bo’r lleuad yn gwenu arnoch.

Teithiau Cerdded Gyda’r Hwyr ac yn y Nos

Dowch i gael eich temtio i’r tywyllwch gan belydrau’r lleuad a golau sêr, gwisgwch eich côt a mentro i’r cyfnos.

Rhedeg Llwybrau

Gydag awyr iachusol y nos a heddwch y tywyllwch, mae rhedeg llwybrau yn y nos yn rhoi dimensiwn cwbl newydd ac unigryw i’r profiad.

Teithiau Trên

Ar y trên yn y nos – dyma lle mae’r storïau yn dechrau.

Goleufeydd a Choelcerthi

Ewch yn ôl mewn amser a phrofi gwreichion a sêr, yn union fel y byddai’n hynafiaid wedi ei wneud.

Gwarchodfa Awyr Dywyll

Creuwch eich gwyliau 24/7 unigryw eich hun. Profwch anturiaethau epig o doriad gwawr tan y cyfnos yn nhawelwch, ysblander ac unigedd tirweddau rhyfeddol Cymru.

Snowdonia

Eryri

Parc Cenedlaethol Eryri yw'r ail ardal yng Nghymru i gael ei dynodi yn Warchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol. Dim ond deuddeg o warchodfeydd o’r fath sydd yn y byd, ac ar noson glir yn Eryri gallwch weld y Llwybr Llaethog, yr holl brif gytserau, nifylau (cymylau llachar o nwy a llwch) a sêr gwib.

Darllen Mwy
Brecon

Bannau Brycheiniog

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog oedd yr ardal gyntaf yng Nghymru i ennill statws rhyngwladol Awyr Dywyll. Yn ymestyn o'r ffin â Lloegr i bellafoedd sir Gaerfyrddin ac o Gymoedd y De i’r Canolbarth, mae llawer o gyfleoedd i weld peth o'r awyr dywyllaf yn y DU yn ein tirwedd hardd ac amrywiol.

Darllen Mwy