Astroffotograffiaeth

Dal y bydysawd wrth anelu am y sêr

Gwisgwch eich côt, estynnwch eich camera a mentrwch i fyd cyffrous ffotograffiaeth yn y nos.

Unwaith y byddwch wedi dod o hyd i'ch ffordd o amgylch awyr y nos, dysgu enwau'r sêr a'r cytserau, wedi edrych ar nifylau pell drwy ysbienddrych neu delesgop, efallai y byddwch yn teimlo’n awyddus i ddal rhyfeddodau awyr y nos i’w mwynhau y tu hwnt i hud y foment. Ond os ydych wedi arfer tynnu lluniau trwy bwyntio a thynnu llun, gall astroffotograffiaeth fod yn eithaf anodd. Felly rhowch eich côt amdanoch, ewch â’ch camera gyda chi a rhowch gynnig ar fyd cyffrous golau a thywyllwch astroffotograffiaeth.

Er bod posib gwirioni ar offer ddeniadol i dynnu lluniau o awyr y nos, nid oes rhaid i astroffotograffiaeth fod mor anodd â hynny. Gall eich camera bwyntio a thynnu cyffredin gyda thrybedd dynnu lluniau gwych o’r Lleuad a llawer mwy. Mae cysylltiadau, llwybrau sêr a sêr gwib yn ddechreuad gwych ar gyfer astroffotograffwyr newydd.

Mae'r rhan fwyaf o gamerâu digidol yn cynnwys opsiynau tynnu lluniau a fydd yn rhoi rhywfaint o awyrluniau gwych gan gynnwys modd nos, cyflymder caead tynnu parhaus, rheolaeth amlygu â llaw, a hyd yn oed ffocysu â llaw. Cofiwch analluogi’r fflach!

Mae’n debyg na wnaiff amlygiad awtomatig eich camera roi'r canlyniad gorau, felly gosodwch hyd yr amlygiad â llaw a rhowch gynnig ar wahanol werthoedd i weld pa fodd sy’n gweithio orau – tynnwch lawer o luniau, byddwch yn amyneddgar ac arbrofwch. Y peth gwych am ffotograffiaeth ddigidol yw y bydd gan eich camera fel arfer nodwedd a fydd yn dweud wrthych beth yw amser yr amlygiad, a gwybodaeth dechnegol berthnasol arall gallwch gyfeirio ati yn y dyfodol.

Cysylltiadau

Ymhlith y digwyddiadau seryddol mwyaf deniadol y gallwch eu cofnodi gyda'ch camera pwyntio a thynnu yw cysylltiadau (parau agos) y Lleuad a'r planedau. Wrth dynnu lluniau cysylltiadau, byddwch yn aml yn awyddus i glosio i mewn. Mae llawer o gamerâu pwyntio a thynnu ag offer closio optegol a digidol. Mae offer closio optegol yn chwyddo eich targed dewisol, ond mae offer closio digidol yn tocio’r olygfa ac yn chwyddo’r picselau, nad yw'n helpu o gwbl, oherwydd er y bydd yn gwneud y rhannau aneglur yn fwy, byddant yn dal i fod yn aneglur. Os allwch chi, analluogwch y swyddogaeth closio-digidol neu nodwch faint o glosio optegol sydd gan eich camera, a pheidiwch â chlosio i mewn yn fwy na hynny.

Llwybrau Sêr a Sêr Gwib

Mae llwybrau sêr yn hyfryd i’w dal ac maent yn rhoi gwir ymdeimlad o'r byd yn troi. Yr allwedd yw cadw'r caead ar agor am gyn hired a phosib i ddatgelu troad y nen yn ystod y noson. Efallai na fydd uchafswm amser amlygiad eich camera ond 10 i 15 eiliad, ond gydag ychwanegiad un offeryn sylfaenol a rhaglen gyfrifiadurol rhad ac am ddim, mae'n bosibl tynnu lluniau ardderchog o lwybr sêr. Prynwch glamp bar bach gyda gafaelion rwber i ddal eich botwm caead i lawr fel y gallwch gofnodi delweddau’n olynol heb gyffwrdd eich camera (mae rhain fel arfer ar gael mewn siop DIY am tua £6).

Fframiwch eich ardal darged drwy ddefnyddio ongl closio ehangaf y camera. I ychwanegu mwy o fanylder i'ch llun terfynol, cynhwyswch nodweddion yn y blaendir er mwyn rhoi ymdeimlad o raddfa a lleoliad i’r llun fel coed, bryniau, clogwyni neu nodweddion tirwedd eraill. I ddechrau eich cyfres o luniau, gosodwch eich camera ar ei uchafswm hyd amlygiad (neu ar y modd nos, os na allwch ddewis cyflymder caead penodol), yna newidiwch gyflymder ISO eich camera i 400. Gosodwch ffocws y lens ar bwynt anfeidredd (∞). Dewiswch y swyddogaeth cyflymder caead tynnu parhaus, yna rhowch y clamp ar eich camera i ddal y botwm caead i lawr. Sefwch yn ôl a thynnwch luniau am o leiaf 10 munud - yr hiraf yn y byd, y gorau fydd. Unwaith y byddwch wedi gorffen, bydd gennych ddwsinau neu hyd yn oed cannoedd o amlygiadau byr gydag ychydig o gytserau gweladwy ynddynt.

Gellir tynnu lluniau cawodydd sêr gwib a’u prosesu drwy’r un dull yn union â llwybrau sêr, er y bydd rhaid i chi fod yn fwy amyneddgar a chadw’r camera’n pwyntio i’r un lle drwy’r nos. Dewiswch ardal o'r awyr sydd yn dywyll a ffotogenig, ac efallai yn cynnwys eich hoff gytser tymhorol - yng Nghymru dewiswch Draco! Gall yr un dechneg hefyd gofnodi taith yr Orsaf Ofod Ryngwladol drwy’r awyr yn ogystal â’r Wennol Ofod, a fflachiadau o loerennau Iridium.

Eich cam nesaf yw lawrlwytho a gosod un o'r rhaglenni cyfrifiadurol rhad ac am ddim a ysgrifennwyd yn benodol i ddiben cyfuno'r fframiau unigol.

Link Star-trails

StarMax

Efallai y byddwch hefyd fod â diddordeb mewn...

Nosweithiau Sêr Gwib a Chomedau

Ar noson glir, syllwch i fyny ar yr awyr yn ddigon hir a byddwch yn gweld sêr gwib ac efallai hyd yn oed, yn sylwi ar gomed.

Gwylio’r Wawr a’r Machlud

Mae awyr lân a thirweddau mawreddog Cymru yn lle perffaith i edrych ar liwiau coch ac oren hardd y wawr neu fachlud haul.

Serfyfyrio yng Naghastel Henllys

Have the night skies changed since the Iron Age? Find out at our Dark Skies star gazing event. Experts will be on hand to tell you about the different constellations visible in the night sky.