Adar y Nos

Get closer to these flying noctural mammals

Yn swil a hudolus – cerddorfa’r machlud a’r wawr yng nghoedwigoedd cyfrin Cymru.

Y Troellwr Mawr

Mae'r troellwr mawr nosol yn un o adar rhyfedd Prydain sy'n treulio ei ddyddiau ar y ddaear, lle mae hefyd yn nythu. Mae’n ymwelydd sy’n dod yn ystod yr haf ac mae ganddo geg lydan sy’n bwyta pryfed ac mae’n cael ei guddliwio â phatrymau brith cywrain o lwyd a brown, ac yn edrych yn union fel darn o bren sydd wedi disgyn ac mae hi bron yn amhosibl sylwi arnynt yn ystod y dydd. Felly, er efallai na fyddwch yn eu gweld yn y rhostiroedd a’r planhigfeydd conwydd ifanc lle maent yn cuddio wrth iddi nosi, y cwbl sy'n newid yw eu galwad iasol y gellir ei glywed yn ystod yr awyr nosol. Mae eu galwad rhyfedd yn cael ei gymharu â sŵn mecanyddol bron fel sŵn injan beic modur yn y pellter. Unwaith iddi dywyllu, gellir gweld yr aderyn siâp hebog od yn nythu ar y ddaear. Mae galwad y gwryw'r un mor rhyfedd â’i arddangosfa afrosgo wrth iddo geisio denu benywod cyfagos, a’i ehediad dolennus wedi ei bweru gan glapiau ei adenydd stiff yn ei ymestyn drwy’r awyr.

Tylluanod

Mae pum rhywogaeth o dylluanod yng Nghymru, mae'r dylluan wen, y dylluan fach, y dylluan glustiog a'r dylluan frech yn gyffredin tra bod tylluanod hirglust ddim ond yn bodoli yng Ngogledd Cymru. Maent yn hela dros ystod eang o gynefinoedd o laswelltir agored i goetir trwchus. Maent i gyd yn galw yn y nos, y dylluan frech yw'r dylluan nodweddiadol sy’n adnabyddus ac sy'n ‘hwtian’ i'r rhan fwyaf o bobl tra bo’ rhywogaethau eraill yn tueddu i swnio'n fwy fel sgrechfeydd. Gall tylluanod gael eu clywed mewn nifer o lefydd yng nghefn gwlad, ac o bryd i'w gilydd mewn trefi a phentrefi.

Gall galwadau gan bob rhywogaeth gael eu clywed ar wefan adar yr RSPB ac ar drydar y dydd BBC Radio 4.

he day.

Efallai y byddwch hefyd fod â diddordeb mewn...

Syllu ar y Sêr

Creuwch eich gwyliau 24/7 unigryw eich hun. Profwch anturiaethau epig o doriad gwawr tan y cyfnos yn nhawelwch, ysblander ac unigedd tirweddau rhyfeddol Cymru.

Gweithgareddau

Mae awyr dywyll rhyfeddol y Parciau Cenedlaethol yn darparu amgylchiadau perffaith er mwyn gwylio’r planedau, y lleuad a’r sêr gydol y flwyddyn.

Eryri

Parc Cenedlaethol Eryri yw'r ail ardal yng Nghymru i gael ei dynodi yn Warchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol. Dim ond deuddeg o warchodfeydd o’r fath sydd yn y byd, ac ar noson glir yn Eryri gallwch weld y Llwybr Llaethog, yr holl brif gytserau, nifylau (cymylau llachar o nwy a llwch) a sêr gwib.

Arfordir Penfro

Mae gan Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro fwclis o safleoedd darganfod awyr dywyll. Mae gan arfordir gwyllt a garw a chefn gwlad Sir Benfro fantais o rai o'r cyfleoedd awyr dywyll gorau yn y wlad, lle mae'n bosibl syllu ar y Llwybr Llaethog neu gytserau fel Orion gyda'r llygad noeth.

Bannau Brycheiniog

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog oedd yr ardal gyntaf yng Nghymru i ennill statws rhyngwladol Awyr Dywyll. Yn ymestyn o'r ffin â Lloegr i bellafoedd sir Gaerfyrddin ac o Gymoedd y De i’r Canolbarth, mae llawer o gyfleoedd i weld peth o'r awyr dywyllaf yn y DU yn ein tirwedd hardd ac amrywiol.

Project NOS

Creuwch eich gwyliau 24/7 unigryw eich hun. Profwch anturiaethau epig o doriad gwawr tan y cyfnos yn nhawelwch, ysblander ac unigedd tirweddau rhyfeddol Cymru.

Wythnos Awyr Dywyll Cymru

Creuwch eich gwyliau 24/7 unigryw eich hun. Profwch anturiaethau epig o doriad gwawr tan y cyfnos yn nhawelwch, ysblander ac unigedd tirweddau rhyfeddol Cymru.